Tăng hiệu suất làm việc của bạn với Online-Convert

Bắt đầu miễn phí

Thanh toán theo tháng Thanh toán theo năm
Tiết kiệm 20% bằng cách chọn thanh toán hàng năm
Cơ bản
Luôn luôn miễn phí
Cơ bản

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản
Các tác vụ hình ảnh 3
Các tác vụ âm thanh 3
Các tác vụ Ebook 1
Các tác vụ video 1
Các tác vụ tài liệu 1
Các tác vụ lưu trữ 1
Tất cả các tác vụ khác 1
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản
Các tác vụ hình ảnh 25 MB
Các tác vụ âm thanh 50 MB
Các tác vụ Ebook 25 MB
Các tác vụ video 100 MB
Các tác vụ tài liệu 15 MB
Các tác vụ lưu trữ 50 MB
Tất cả các tác vụ khác 50 MB
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ
Thời gian xử lý tối đa
30 phút
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
7 ngày
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
24 tiếng trôi qua
1
/ngày
Có hiệu lực trong vòng 24 giờ đối với các chuyển đổi thông thường

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao
Các tác vụ hình ảnh 100
Các tác vụ âm thanh 50
Các tác vụ Ebook 5
Các tác vụ video 5
Các tác vụ tài liệu 10
Các tác vụ lưu trữ 5
Tất cả các tác vụ khác 10
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao
Các tác vụ hình ảnh lên tới 4 GB
Các tác vụ âm thanh lên tới 4 GB
Các tác vụ Ebook lên tới 4 GB
Các tác vụ video lên tới 4 GB
Các tác vụ tài liệu lên tới 4 GB
Các tác vụ lưu trữ lên tới 4 GB
Tất cả các tác vụ khác lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Cao
Thời gian xử lý tối đa
4 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
72 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Nhóm
2-50
Sắp có
Đối với các nhóm cần chia sẻ file, lời mời nhóm và lập hóa đơn

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Các tác vụ hình ảnh 200
Các tác vụ âm thanh 100
Các tác vụ Ebook 10
Các tác vụ video 20
Các tác vụ tài liệu 50
Các tác vụ lưu trữ 20
Tất cả các tác vụ khác 30
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Các tác vụ hình ảnh lên tới 8 GB
Các tác vụ âm thanh lên tới 8 GB
Các tác vụ Ebook lên tới 8 GB
Các tác vụ video lên tới 8 GB
Các tác vụ tài liệu lên tới 8 GB
Các tác vụ lưu trữ lên tới 8 GB
Tất cả các tác vụ khác lên tới 8 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Doanh nghiệp
30+
Tùy chỉnh giá
Để cá nhân hóa, thỏa thuận mức dịch vụ, tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp đồng tùy chỉnh

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Tùy chỉnh
Các tác vụ hình ảnh bất kỳ
Các tác vụ âm thanh bất kỳ
Các tác vụ Ebook bất kỳ
Các tác vụ video bất kỳ
Các tác vụ tài liệu bất kỳ
Các tác vụ lưu trữ bất kỳ
Tất cả các tác vụ khác bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Tùy chỉnh
Các tác vụ hình ảnh bất kỳ
Các tác vụ âm thanh bất kỳ
Các tác vụ Ebook bất kỳ
Các tác vụ video bất kỳ
Các tác vụ tài liệu bất kỳ
Các tác vụ lưu trữ bất kỳ
Tất cả các tác vụ khác bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
8 giờ
Xóa file tự động
Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
Tùy chỉnh màu sắc
Phần cứng chuyên dụng

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Được tin cậy bởi:
Amazon
Uber
Ikea
Facebook
UC Berkeley

Tính năng

Tính năng theo gói

Tìm gói phù hợp nhất với bạn hoặc nhóm của bạn

Cơ bản
Miễn phí
24 tiếng trôi qua
Chuyên nghiệp
Nhóm
Doanh nghiệp

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản Cao Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Các tác vụ hình ảnh 3 100 200 200 bất kỳ
Các tác vụ âm thanh 3 50 100 100 bất kỳ
Các tác vụ Ebook 1 5 10 10 bất kỳ
Các tác vụ video 1 5 20 20 bất kỳ
Các tác vụ tài liệu 1 10 50 50 bất kỳ
Các tác vụ lưu trữ 1 5 20 20 bất kỳ
Tất cả các tác vụ khác 1 10 30 30 bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản Cao Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Các tác vụ hình ảnh 25 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Các tác vụ âm thanh 50 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Các tác vụ Ebook 25 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Các tác vụ video 100 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Các tác vụ tài liệu 15 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Các tác vụ lưu trữ 50 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Tất cả các tác vụ khác 50 MB lên tới 4 GB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ Cao Lập tức Lập tức Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
30 phút 4 giờ 6 giờ 6 giờ 8 giờ
Xóa file tự động
24 giờ 24 giờ 24 giờ 24 giờ Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
7 ngày 72 giờ 48 giờ 48 giờ 4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
- - -
Mời thành viên nhóm
- - -
File chia sẽ
- - - Sắp có Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
- - - Sắp có Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
- - - -
Tùy chỉnh màu sắc
- - - -
Phần cứng chuyên dụng
- - - -

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR

Một vài công ty được đánh giá cao nhất trên thế giới đã tin tưởng lựa chọn online-convert.com:

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Một vài khách hàng của online-convert.com

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không tìm thấy câu trả lời?

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào trang tổng quan và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có giảm giá không?

Vâng, khi bạn thanh toán trước một năm, bạn sẽ được chiết khấu hơn 20%. Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên và sinh viên .