Chụp màn hình trang web dưới định dạng TIFF

Dễ dàng lưu trang web dưới định dạng TIFF với trình tạo ảnh chụp màn hình trực tuyến này. Nhập liên kết của bạn vào bên dưới và công cụ chụp màn hình sẽ tạo file hình ảnh TIFF. Tùy chọn thay đổi kích thước của ảnh chụp màn hình bằng cách chọn chiều rộng và chiều cao với các lựa chọn bên dưới.

Chuyển đổi
...
đến
...
Nhập URL
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi TIFF